תקנון ותנאי שימוש באתר

הזמנות

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות שיוצגו לבין המוצרים שיסופקו בפועל ולמשתמש לא תהא כל טענה כנגד בולדוגס בקשר לכך.

בולדוגס  רשאית לשנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את המוצרים והשירותים המוצעים באתר ואת מחיריהם.

המשתמש מתחייב לשאת בתשלום מלוא סכום ההזמנה.

סכום הזמנה שלא ישולם, יישא הפרשי הצמדה וריבית חוקיים מרביים ממועד החיוב ועד התשלום בפועל.
בולדוגס  תנקוט באמצעים משפטיים העומדים לרשותה על פי דין לגביית הסכומים הנ"ל.

על המשתמש לפעול בהתאם להנחיות לצורך ביצוע ההזמנה באמצעות אתר בולדוגס

עסקה שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטה ו/או נקלטה באופן חלקי או שגוי לא תחייב את בולדוגס  והיא לא תידרש לבצעה.

הזמנה באשראי כפופה לאישור חברת האשראי.

בולדוגס מציעה הזמנת משלוח באמצעות שליח על פי אזורי החלוקה שנקבעו על ידה. 

ידוע למשתמש כי השליח רשאי לדרוש מהלקוח פרטים מזהים לצורך אימות זהות המזמין.

כמו כן לבולדוגס שמורה הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לדרוש הצגת ו/או שליחת פרטים מזהים מהמשתמש (לרבות פרטי כרטיס האשראי, צילום תעודת זהות) בטרם אישור של עסקה במסמך חסר.

בולדוגס  עושה את מירב המאמצים כדי להעניק שירות יעיל ככל האפשר אך לא מתחייבת על זמן המשלוחים.

כמו כן, בולדוגס  לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם למוצר ו/או למשתמש במוצר כתוצאה מטיפול ו/או אחסון ו/או שמירה ו/או שימוש ו/או צריכה לקויים או שגויים מצד הלקוח במוצרים שיוזמנו.

בולדוגס עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה ויתברר כי המוצר חסר במלאי, תשלח ללקוח הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון. במקרה כזה בולדוגס שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הזמנת הלקוח וכרטיס האשראי שלו לא יחויב. לחלופין רשאית בולדוגס להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והלקוח יקבל את ההצעה יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם החליט הלקוח לסרב, ההזמנה תבוטל וכרטיס האשראי לא יחויב. מימשה בולדוגס את זכותה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג שהוא.

זמן אספקת המוצרים כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע ואינו כולל ימי שישי ושבת וכן ערבי וימי חג.

אספקת המוצרים יכולה להיעשות בדואר ישראל ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתה הבלעדי של בולדוגס, לבולדוגס שמורה הזכות להודיע ללקוח כי אין באפשרותה לספק את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה כזה לא יחויב הלקוח בדמי משלוח והמוצר יימסר במקום ניהול עסקיה של בולדוגס .

בולדוגס ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, לדוגמא שביתות, תקלות במערכת המחשוב, פעולות איבה, מלחמה, רעידת אדמה ו/או כוח עליון. במקרים אלו רשאית בולדוגס להודיע על ביטול הקניה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הלקוח.

דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי בולדוגס .

במעמד האספקה, רשאית בולדוגס ו/או מי מטעמה לבקש את נוכחות הלקוח במקום במועד האספקה, והצגת פרטים מזהים לצורך אימות זהות המזמין לרבות תעודת זהות, כרטיס האשראי, .

במידה וחברת האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויות הלקוח, תבוטל הקניה והמוצר לא יסופק.

ביטול הזמנה/קניה באתר יעשה באחר מהאמצעים הבאים בלבד:

בהודעה בכתב לפקסימיליה מספר 077-5558618  ווידוי קבלת הפקס טלפונית.

שליחת מייל לדואר אלקטרוני bulldogs.israel@gmail.com ווידוי קבלת המייל בטלפון.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן , תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.              

זכות הביטול אינה עומדת לגבי טובין פסידים כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן, ולגבי טובין שלא באריזתם המקורית הסגורה.

ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבולדוגס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דמי ביטול – בכפוף לכל האמור לעיל, בתוך שבועיים מיום קבלת הודעת הביטול יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר. הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין המשלוח גם אם טרם קיבל את המוצר. כמו כן הלקוח יחויב בדמי ביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי בולדוגס לא יחויב הלקוח בדמי ביטול כלשהם. אם סופק ללקוח המוצר - יתבקש הלקוח למסור את המוצר לרשות בולדוגס במקום שבו נמסר לו ולהודיע לבולדוגס על כך.

במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים מהקונה, רשאית בולדוגס לבטל את הקניה הספציפית.

בולדוגס אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תיקנים.

אין החזר כספי במידה והמוצר הוא בהתאמה אישית 

מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, במקרה בו לקוח ביטל עסקה מסיבה שהמוצר שנרכש באותה עסקה לא סופק לו, ובמקרה זה בלבד, מתחייבת בולדוגס לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך לזה שנרכש באותה עסקה, או להשיב ללקוח את הכספים ששולמו על ידו בפועל במסגרת העסקה האמורה, לפי ברירת בולדוגס .

בולדוגס תספק את המוצר החלופי או תשיב כספים ללקוח כאמור, בתנאי שהלקוח ביטל את העסקה מול חברת האשראי, המציא בולדוגס אישור מחברת האשראי, או דף חיוב חשבון המעיד על חיוב העסקה למרות ביטולה וכן המציא בולדוגס הצהרה חתומה על ידו כי ביטל את העסקה מכיוון שהמוצר לא סופק לו. היה ויתברר כי הלקוח לא ביטל את העסקה ו/או המוצר סופק ללקוח, הלקוח יהיה חייב להשיב לבולדוגס את המוצר החלופי שקיבל ו/או את הכספים ששולמו לו על ידי בולדוגס , לפי העניין. מובהר כי אספקת המוצר החלופי ו/או השבת הכספים בהתאם לאמור לעיל, תיעשה בהתאם לפרטי העסקה כפי שבוצעו באתר.

 

תוכן האתר

האתר מכיל מידע מסוגים שונים. המידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו.

יתכן ויופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שונים, בולדוגס לא תהא אחראית לאתרים אלו, לאיכות השירות שניתן על ידם ולהשפעתם על המשתמשים.

בולדוגס לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם בשל או בקשר לשימוש באתר, תכניו, השירותים המוצעים באמצעותו, הסתמכות עליהם, או השפעתם על ציוד קצה ו/או חומרה באמצעותם נקלטו.

 

ניהול האתר

בולדוגס רשאית לשנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את תנאי השימוש באתר ואת זמינות וסוג השירותים אותם היא מציעה באמצעות האתר לרבות את מחירי השירותים והמוצרים המוצעים.

בולדוגס רשאית להפסיק את הפעלת האתר ומתן השירותים באמצעותו בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

המשתמש נותן הסכמתו לכך כי ידוע לו שייתכן ויהיו תקלות ו/או שינויים ו/או הפסקות בהפעלת האתר או במתן השירות באמצעות האתר וכי לא יהיו לו כל טענות בקשר לכך כלפי בולדוגס .

 

הגבלות שימוש

השימוש באתר הינו אישי בלבד.

חל איסור על כל הפצה מסחרית או העתקה ו/או שכפול של האתר או כל מידע ותוכן המופיע בו.

חל איסור מוחלט על שימוש בזהות בדויה או התחזות לאדם אחר לצורך שימוש באתר.

המשתמש מתחייב שלא לחבל ו/או לפגוע באתר בכל דרך.

 

מדיניות פרטיות

האתר משמש לצורך הזמנת מוצרי מזון לבעלי חיים ומוצרים נלווים באמצעות משלוח או באמצעות איסוף מהסניף ע"י הלקוח.

ידוע למשתמש כי לצורך שימוש באתר הוא יידרש למסור פרטים אישיים. המשתמש אינו חייב למסור את פרטיו האישיים, אולם ככל שיבחר שלא לעשות כן לא יהיה באפשרות בולדוגס ליצור עמו קשר ו/או לתת לו את השירות.

המשתמש נותן את הסכמתו לבולדוגס לשמור את הפרטים האישיים שימסור.

ידוע למשתמש כי בולדוגס או מי מטעמה תוכל להשתמש במידע שנמסר לה ושישמר לצורך מתן השירות שהתבקש ע"י המשתמש לרבות יצירת קשר וביצוע משלוח וכן לצורך שליחת הודעות, מסרים, עדכונים ודברי פרסומת בהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982. ידוע למשתמש כי מסירת הפרטים מהווה הסכמה והיתר לבולדוגס לעשות בהם שימוש כאמור.

המשתמש יכול לפנות לבולדוגס בכל עת על מנת לבקש להסירו מרשימת התפוצה באמצעות המייל ו/או הפקס כמפורט לעיל.

פרטים אישיים שימסרו ישמרו ויאובטחו באמצעי אבטחת מידע עפ"י דין.

ידוע למשתמש כי ייתכן ופרטי כרטיס האשראי שישמור ישמרו כברירת מחדל בזיכרון האתר על גבי ציוד הקצה וזאת לצורך קיצור משך רכישות עתידיות.

המשתמש יכול לפנות בכל עת לבולדוגס ולבקש כי פרטיו האישיים יוסרו מהמערכת.

פרטים אישיים שנמסרו לבולדוגס יועברו לצד ג' אם ידרוש מסירתם עפ"י צו שיפוטי או הוראות כל דין ולא תהא למשתמש כל טענה כנגד בולדוגס בקשר למסירת מידע כאמור.

 

אבטחת מידע

ידוע למשתמש כי בולדוגס נוקטת באמצעים מקובלים לאבטחת מידע לצורך הגנה על מידע המאפשר זיהוי אישי של משתמשים בהתאם להוראות הדין. אך יש לקחת בחשבון כי שום אמצעי אינו בטוח באופן מוחלט בייחוד כאשר מדובר בפעילות מקוונת. שימוש באתר מהווה הסכמה לכך כי המשתמש מוותר על כל טענה כנגד בולדוגס בעניין זה.

 

COOKIES

באתר ייתכן ויעשה שימוש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ובכדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת עוגיות. אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו הוא משתמש.

בנוסף, המשתמש יכול למחוק את העוגיות אשר מאוחסנות במחשבו בכל עת. מוצע לעשות כן רק אם המשתמש משוכנע שאינו רוצה שאתר האינטרנט יותאם להעדפותיו, ובמקרה שהמשתמש מעוניין שהאתר לא יזהה אותו בכניסות חוזרות ועתידיות.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת באתר ובכל תוכן או מידע המופיע בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב, בתמונות, בתוכנה ובחומרה שייכים לבולדוגס בלבד.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או למסור כל דבר מאלו מבלי לקבל את הסכמתה של בולדוגס מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש בסימני המסחר המופיעים באתר.

הלקוח מתחייב להימנע מכל שימוש ו/או פגיעה בשם העסק, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, לרבות על ידי שותפות או החזקה בעצמו או באמצעות אחרים במניות או בזכויות הניהול בתאגידים כלשהם.

 

כללי

שימוש באתר בניגוד לכללים הנ"ל יזכה את בולדוגס בכל הסעדים המגיעים לה על פי דין, להטבת נזקיה ולצורך שמירה על זכויותיה לרבות הפסקת ומניעת השימוש של משתמש באתר.

מוסכם בזאת כי ללקוח לא תעמוד כל זכות קיזוז ו/או עיכבון כנגד בולדוגס בשל כל עילה ו/או מכל סיבה שהיא.

לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור בשימוש באתר, ביצוע הזמנה, או בקשר לתנאי השימוש הנ"ל.

בולדוגס